За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

OPT-OUT – доброволно изключване на традиционно валидирани европейски патенти от системата на Единния патентен съд

31.05.2023
На 1-ви юни 2023 влиза в сила Споразумението за Единен патентен съд на ЕС (UPC Agreement или UPCA) и, съответно, започва работа Единният патентен съд. С това се поставя началото на единната патентна система на Европейския Съюз. Споразумението за Единен патентен съд е вътрешнообщностно споразумение на ЕС, в което не участват всички страни-членки. Към момента, то е подписано от 24 държави. Юрисдикцията на Единния патентен съд ще бъде единна за територията на всички договарящи държави, които са ратифицирали Споразумението. Към момента 17 държави членки на ЕС са ратифицирали: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения и Швеция. За краткост ги означаваме като UPCA държави. Други държави-членки на Европейския съюз (като Чехия, Гърция, Унгария, Ирландия, Румъния, Словакия, Кипър) са подписали Споразумението и може би ще го ратифицират скоро, докато Испания, Полша и Хърватия засега не възнамеряват да се присъединят към единната патентна система. Едновременно с Единния патентен съд, от 1-ви юни 2023, съгласно регламенти на ЕС EU No. 1257/2012 и EU No. 1260/2012, започва да действа и Единният патент, който допълва досега действащата традиционна система за валидиране* на Европейски патенти. Единният патент има единно действие на територията на държавите-членки на Европейския съюз, които са ратифицирали договора за единната патентна система на ЕС (към момента, горепосочените 17 държави). Единният патент ще се издава на база на обикновена заявка за европейски патент, като няма се промени процедурата и практиката на Европейското патентно ведомство по издаването на европейски патенти. Системата на Единния патент касае само действието на европейския патент след издаването му – заявителят може да поиска издаване на Единен патент, вместо да валидира патента във всяка отделна държава. За поддържането на Единен патент ще се дължи само една годишна такса, която ще се събира от Европейското патентно ведомство. С влизането в сила на системата на Единния патентен съд, притежателите на издадени до момента европейски патенти трябва да решат дали да оставят патентите им да станат част от тази система (тоест да бъдат подсъдни на Единния патентен съд), или да изключат своите патенти от нея. Юрисдикцията на Единния патентен съд ще бъде единна и ще важи както за Единни патенти, така и за традиционно валидирани европейски патенти (които важат индивидуално в някои или всички от UPCA държавите) във връзка с действие и процедури по тяхното заличаване и/или нарушение. Например, нарушение на патент, установено от Единния патентен съд, ще има своите последици във всички UPCA държави. Обявяване на недействителност на Единен патент ще доведе до загуба на права във всички тези територии едновременно. Това се отнася и до европейски патенти валидирани по традиционния начин, които важат в UPCA държавите, освен ако тези патенти не са изключени по желание на притежателите им от системата на Единния патентен съд. Предимства и недостатъци на системата на Единния патентен съд за притежателите на европейски патенти валидирани по традиционния начин и важащи в някои или всички от UPCA държавите по отделно: Предимства - Основно предимство на системата е, че патентопритежателят ще може да преследва и съди нарушителите на европейски патент, валидиран по традиционния начин, централно, чрез една процедура пред Единния патент съд, вместо за всяка държава в която патентът важи по отделно; - Прилагат се единни критерии за нарушаване на патент, съответно ще има предвидимост какъв ще бъде резултата за всички държави. - Бързо издаване на решенията. Съгласно процедурата на Единния патентен съд решенията трябва да бъдат постановени в рамките на 1 година, докато в националните съдилища делата за нарушаване на патент обикновено продължават много по-дълго; - Оптимизирани разходи по делото. Въпреки че таксите на Единния патентен съд са относително високи в сравнение с една национална процедура, ако нарушението е в няколко страни (които са UPCA държави), то съдебната процедура пред Единния патентен съд ще бъде по - евтина. Недостатъци - Основен недостатък е, че в случай на искане за заличаване на европейски патент, подадено пред Единния патент съд, патентът ще бъде заличен за всички държави-членки на системата на Единния патентен съд, за които той важи; - Системата е нова и все още не е проверена, ще мине време докато се установи практика; - Разходите може да са по-големи в сравнение със съдебна процедура за нарушение в една държава. Предвиден е преходен период от най-малко 7 години, през който националните съдилища все още ще могат да имат юрисдикции върху традиционните европейски патенти, тоест патентопритежателят ще има избор да преследва нарушител на европейски патент, валидиран по традиционния начин, или пред Единния патентен съд, или в отделните държави. Така и трети лица ще имат възможността да поискат заличаване на традиционно валидиран европейски патент или пред Единния патентен съд, или в отделните държави. Започне ли се, обаче, процедура по единия начин (на национално ниво или пред Единния патентен съд), тя не може да бъде сменена. Например, ако трето лице подаде искане за заличаване на патент пред Единния патентен съд, притежателят на патента не може да се откаже от системата на Единния патентен съд, след като процедурата е вече започнала. За същия преходен период от 7 години (възможно е този срок да бъде удължен с още 7 години), собственикът на заявка за европейски патент, която е в процедура на експертиза, или на издаден европейски патент, валидиран по традиционния начин, ще има избор да изключи (opt-out) всяка такава заявка или традиционно валидиран патент от юрисдикцията на Единния патентен съд. Това изключване е възможно, при условие че междувременно не е заведено дело пред Единния патентен съд относно конкретната патентна заявка или издаден патент. Това означава, че патентите или патентните заявки, за които е подадено искане за изключване, няма да попадат в юрисдикцията на новосъздадения Единен патентен съд и всички действия във връзка с нарушаване или заличаване на тези патенти ще се извършват по национален ред в държавите. Заявител или притежател на патент може да оттегли искането за изключване, след като веднъж го е подал, така че съответният патент или патентна заявка да попаднат отново под юрисдикцията на Единния патентен съд. Това може да стане само веднъж и само при условие, че не е образувано производство пред национален съд. За да реши дали да остави или да изключи своите традиционно валидирани европейски патенти под юрисдикцията на Единния патентен съд, патентопритежателят за всеки от своите патенти трябва да прецени и вземе под внимание различни аргументи: - До колко даден европейски патент е сигурен? Широк или тесен обхват има? Дали има риск от лесно заличаване на патента чрез оспорване на неговата патентоспособност? Ако такъв риск съществува, то по-добрият вариант е този патент да се изключи от юрисдикцията на Единния патентен съд, защото в противен случай потенциален нарушител или конкурент ще може да заличи патента за множество държави само с една съдебна процедура. - В колко UPCA държави има вероятност от нарушаване на патента и на водене на съдебни дела за установяване на нарушение? Ако има вероятност да се водят дела в няколко UPCA държави, то тогава може да е по-изгодно патентът да остане под юрисдикцията на Единния патентен съд, за да се води само едно дело. Ако нарушението е само в една UPCA държава, то може да е по изгодно да се води дело пред националния съд на тази държава. - Каква е целта на патента: придобиване на изключителни права, привличане на финансови средства, маркетинг, репутация, превенция на патентоване на изобретението от трети лица и други. Отговорите на тези въпроси ще помогнат да се направи правилния избор. Патентно бюро Д-р Емил Бенатов и Партньори ще ви помогне да се ориентирате в преимуществата и недостатъците на новата патентна система не ЕС и да решите как най-добре да защитите вашите патентни права. Свържете се с нас на office.sofia@benatov.biz за да получите експертен съвет. _______________ * Под „валидиране“ се разбира комплекс от задължителни действия, които патентопритежателят трябва да предприеме след издаването на европейския патент, за да получи закрила в избраните от него държави. Основното действие е превеждането на претенциите или на целия текст на патента в съответния официален език на държавата, в която се иска действие на патента.
Обратно към новини списък