За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Промишлени дизайни (ЕС-EUIPO)

Регистрираме се за:

 • Надеждна защита срещу нелоялна конкуренция
 • Ефективна реклама
 • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
 • Използване на нематериален актив в качество на особен залог
 • Активна защита на митница срещу фалшив внос

Зони за обслужване:
Промишлен дизайн (ПД) – това е резултат от човешка творческа дейност в областта на художественото конструиране. Обект на защита могат да бъдат форма, рисунка, цветово решение или тяхно съчетание, които определят външния вид на дадено изделие и са предназначени за удовлетворяване на естетически и ергономически потребности. Регистрацията на права върху ПД е необходима за получаването на привилегии при неговото използване, в т.ч. за реализация на правото на забрана върху използването на подобни обекти на интелектуална собственост (ОИС) от трети лица. Субекти на право на собственост на ПД могат да бъдат физически и юридически лица. Правото върху един ПД може да принадлежи едновременно на няколко физически и/или юридически лица. Авторът/авторите на ПД притежават неимуществено авторско право върху ПД, което е неизменно и безсрочно. В защитния документ – патент или свидетелство за ПД, на първо място се съдържа изображение/изображения на заявеното изделие, тъй като именно външният вид определя обхвата на закрила върху съответния ОИС. При подаване на заявка, в някои държави се изисква описание на обекта на защита, което обикновено не се публикува. В защитния документ винаги се посочва територията, на която се простира защитата на регистрирания ПД. Тя може да включва една или няколко държави. Срокът на действие на регистрацията на ПД, в зависимост от държавата, е 10-20 години (при периодично заплащане на съответните държавни такси). Важно е да помним: по-добре е да вложите средства в защитата на вашия оригинален дизайн преди пускането му на пазара, отколкото впоследствие да похарчите значително повече, за защита на продукцията от нелоялна конкуренция или от неправомерно присвояване правата върху чужда интелектуална собственост. В Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) действа регистрационна система за получаване на правова защита на ПД. Това означава, че EUIPO извършва проверка на заявения дизайн, в съответствие с абсолютни критерии (правилно попълнено заявление, съблюдаване нормите на нравствеността и морала и пр.) Критерият за новост не се счита за нарушен ако заявителят е въвел своя продукт на пазара до 6 месеца преди подаване на заявлението за регистрация. Свидетелството за европейски дизайн действа на територията на всички страни-членки на ЕС, където се ползва със същия статут, както и националните и международни регистрации. Максималният срок на действие на свидетелството е 25 години. Таксите за поддържането му в сила следва да се заплащат на всеки 5 години.

Вие сте длъжни

 • Пълно име или наименование на заявителя, адрес
 • Изображение/изображения на дизайн
 • название на дизайн<.li>
 • Пълно име на автора/авторите, адрес
 • Название на дизайн
 • Приоритетный документ (при наличии права на приоритет)
 • Пълномощно
 • Заплащане на официалните такси и хонорар на патентния представител

Етапи на изпълнение

 • 1-2 часаПодготовка и подаване на документи
 • 3-30 дниФормална експертиза, публикуване и издаване на свидетелство
 • до 1 месец-Удължаване срока на действие на свидетелство

Документи за сигурност

Обратно към списъка на услугите