За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Промишлени дизайни (Русия)

Регистрираме се за:

  • Надеждна защита срещу нелоялна конкуренция
  • Ефективна реклама
  • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
  • Използване на нематериален актив в качество на особен залог
  • Активна защита на митница срещу фалшив внос

Зони за обслужване:
Ценоразпис
Промишлен дизайн (ПД) – това е резултат от човешка творческа дейност в областта на художественото конструиране.

Обект на защита могат да бъдат форма, рисунка, цветово решение или тяхно съчетание, които определят външния вид на дадено изделие и са предназначени за удовлетворяване на естетически и ергономически потребности.

Регистрацията на права върху ПД е необходима за получаването на привилегии при неговото използване, в т.ч. за реализация на правото на забрана върху използването на подобни обекти на интелектуална собственост (ОИС) от трети лица.

Субекти на право на собственост на ПД могат да бъдат физически и юридически лица. Правото върху един ПД може да принадлежи едновременно на няколко физически и/или юридически лица. Авторът/авторите на ПД притежават неимуществено авторско право върху ПД, което е неизменно и безсрочно.

В защитния документ – патент или свидетелство за ПД, на първо място се съдържа изображение/изображения на заявеното изделие, тъй като именно външният вид определя обхвата на закрила върху съответния ОИС. При подаване на заявка, в някои държави се изисква описание на обекта на защита, което обикновено не се публикува.

В защитния документ винаги се посочва територията, на която се простира защитата на регистрирания ПД. Тя може да включва една или няколко държави.

Срокът на действие на регистрацията на ПД, в зависимост от държавата, е 10-20 години (при периодично заплащане на съответните държавни такси).

Важно е да помним: по-добре е да вложите средства в защитата на вашия оригинален дизайн преди пускането му на пазара, отколкото впоследствие да похарчите значително повече, за защита на продукцията от нелоялна конкуренция или от неправомерно присвояване правата върху чужда интелектуална собственост.

В Русия действа квалификационна експертиза на заявките за ПД, т.е., освен формалната експертиза за съответствие на ПД с абсолютни критерии (правилно попълнено заявление, съблюдаване нормите на нравствеността и морала и др.), ФИПС се проверява и съответствието на заявения ПД с критериите за регистрация (новост и оригиналност).

Максималният срок на действие на патент за ПД е 25 години. Таксите за поддържането му в сила се заплащат ежегодно. Патенти, издадени след 1 януари 2015 г. се удължават на всеки 5 години.

Вие сте длъжни

Етапи на изпълнение

  • 1-3 дниПодготовка и подаване на документи
  • до 12 месецаЕкспертиза на заявката
  • до 4 месецаПубликуване и издаване на защитния документ
  • до 4 мес.еца/strong>Удължаване срока на действие на патент

Документи за сигурност

Обратно към списъка на услугите