За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Промишлени дизайни (WIPO)

Регистрираме се за:

 • Надеждна защита срещу нелоялна конкуренция
 • Ефективна реклама
 • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
 • Използване на нематериален актив в качество на особен залог
 • Активна защита на митница срещу фалшив внос

Зони за обслужване:
Ценоразпис
Промишлен дизайн (ПД) – това е резултат от човешка творческа дейност в областта на художественото конструиране.

Обект на защита могат да бъдат форма, рисунка, цветово решение или тяхно съчетание, които определят външния вид на дадено изделие и са предназначени за удовлетворяване на естетически и ергономически потребности.

Регистрацията на права върху ПД е необходима за получаването на привилегии при неговото използване, в т.ч. за реализация на правото на забрана върху използването на подобни обекти на интелектуална собственост (ОИС) от трети лица.

Субекти на право на собственост на ПД могат да бъдат физически и юридически лица. Правото върху един ПД може да принадлежи едновременно на няколко физически и/или юридически лица. Авторът/авторите на ПД притежават неимуществено авторско право върху ПД, което е неизменно и безсрочно.

В защитния документ – патент или свидетелство за ПД, на първо място се съдържа изображение/изображения на заявеното изделие, тъй като именно външният вид определя обхвата на закрила върху съответния ОИС. При подаване на заявка, в някои държави се изисква описание на обекта на защита, което обикновено не се публикува.

В защитния документ винаги се посочва територията, на която се простира защитата на регистрирания ПД. Тя може да включва една или няколко държави.

Срокът на действие на регистрацията на ПД, в зависимост от държавата, е 10-20 години (при периодично заплащане на съответните държавни такси).

Важно е да помним: по-добре е да вложите средства в защитата на вашия оригинален дизайн преди пускането му на пазара, отколкото впоследствие да похарчите значително повече, за защита на продукцията от нелоялна конкуренция или от неправомерно присвояване правата върху чужда интелектуална собственост.

Регистрацията на международни ПД се извършва от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), в съответствие с Хагската конвенция, която включва над 60 държави (към януари 2017 г.)

Международната заявка се подава директно в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (МБ на WIPO). При подаване на заявка се заплаща единна международна такса, според количеството посочени държави.

МБ на WIPO извършва проверка на заявката, в съответствие с абсолютни критерии (правилно попълнено заявление, съблюдаване нормите на нравствеността и морала и т.н.). В зависимост от резултатите от експертизата, се издава свидетелство със статут на приоритетен документ.

След това международната заявка се разглежда поотделно от националните ведомства на държавите, посочени от заявителя, в съответствие с особеностите на местното заканодателство. Резултатите от експертизите се изпращат до МБ на WIPO, откъдето на заявителя се изпраща уведомление за регистрация или за предварителен отказ на регистрацията.

Предварителният отказ на регистрация може да се оспори в съответното ведомство, обикновено с посредничеството на национален патентен представител.

Удължаването на действие на международна регистрация се извършва посредством подаване на заявка в МБ на WIPO и заплащане на единна официална такса.

Максималният срок на действие на свидетелството е 25 години. Всяка от указаните държави-членки посочва срок на действие на свидетелствата за своята територия. Таксите за поддържане на свидетелство в сила се заплащат на всеки 5 години.

Вие сте длъжни

 • Пълно име или наименование на заявителя, адрес
 • Изображение/изображения на дизайн
 • название на дизайн<.li>
 • Пълно име на автора/авторите, адрес
 • Название на дизайн
 • Приоритетный документ (при наличии права на приоритет)
 • Пълномощно
 • Заплащане на официалните такси и хонорар на патентния представител

Етапи на изпълнение

 • 1 денОформление и подаване на заявка
 • до 6 месецаМеждународна (формална) експертиза и издаване на свидетелство
 • до 18 месецаНационална експертиза в държавите-членки на хагската система
 • до 2.5 месецаУдължаване срока на действие на свидетелство

Документи за сигурност

 • Свидетелство за регистрация
 • Решения от националните ведомства на държавите-членки на хагската система (опция)
 • Извлечение от официалния регистър на WIPO
Обратно към списъка на услугите