За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Изобретения и полезни модели (Украйна)

Регистрираме се за:

 • Получаване на монопол върху използването на техническо решение при въвеждане на решението на пазара
 • Надеждна защита от нелоялна конкуренция
 • Ефективна реклама
 • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
 • Използване на нематериален актив в качество на залог
 • Ефективна защита на митническата граница срещу фалшив внос/износ

Зони за обслужване:
Ценоразпис
Изобретение/полезен модел – резултат от творческата дейност на човека в технологичната сфера.

Обекти на защита при изобретенията: продукт (устройство, вещество, щам, клетъчна култура), процес (метод), приложение на известно техническо решение с нова цел.

Критерии за патентоспособност при изобретенията: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. Критерият изобретателска стъпка се покрива ако чрез добавяне на нови характеристики към вече известно техническо решение, се постигне технически резултат, който не е очевиден за специалиста в областта.

Обект на защита при полезните модели – в повечето държави, с редки изключения, може да бъде само продукт.

Критерии за патентоспособност при полезните модели – новост и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. В някои държави се изисква и наличието на изобретателска стъпка. Списък на държавите, където се позволява защита на полезни модели, може да видите тук.

Регистрация на права върху изобретение/полезен модел – необходима е за получаване на гарантирани от държавата привилегии върху използването, в т. ч. върху правото за забрана на използването на съответен обект на интелектуална собственост от трети лица.

Субекти на правото за собственост върху изобретение/полезен модел могат да бъдат физически и/или юридически лица. Правата върху изобретение/полезен модел могат да принадлежат на няколко юридически и/или физически лица едновременно. Авторът или авторите имат неимуществено авторско право върху изобретението/полезния модел, което е неотчуждаемо и се запазва безсрочно.

Защитен документ за регистрация на изобретение обикновено е самият патент. При регистрацията на полезен модел в някои държави се издава свидетелство.

Територията, върху която се простира защитата на регистрираните изобретения/полезни модели, винаги се указва в защитния документ. Тя може да включва една или няколко държави.

Срокът на действие на регистрация за изобретенията е 20-25 години, а за полезните модели – 10-15 години, в зависимост от държавата (при периодично заплащане на съответните държавни такси).

Важно е да помним: по-добре е да се вложат средства за защита на изобретението/полезния модел преди пускането му в търговско обращение, отколкото впоследствие да се похарчат значително повече средства за защита на продукцията от нелоялна конкуренция, както и от неправомерно присвояване на права върху чужда интелектуална собственост.

В Украйна патенти за изобретения се издават на базата на експертиза по същество (проверочна система). Това означава, че експертна служба (ГП «УКРПАТЕНТ») извършва експертиза на заявката в съответствие с формални и абсолютни критерии за патентоспособност.

Патенти за полезни модели се издават на отговорност на заявителя (регистрационна система) на базата на формална експертиза. Към обектите на полезния модел може да се отнесе не само продукт, но и метод в някои държави.

Критерият за новост не се счита за нарушен, ако заявителят е въвел изделието си в обращение до 12 месеца преди подаването на заявката за регистрация.

В пакета документи, необходими за подаване на заявка влиза още описание/претенции на изобретението/полезния модел, което обикновено се съставя от патентния представител.

Максималният срок на действие на патент за изобретение е 25 години, а на полезен модел – 10 години. Такси за поддържане на патента се заплащат ежегодно.

Благодарение на офиса си в гр. Киев нашето бюро подава заявки в ГП «УКРПАТЕНТ» директно, и контролира всички етапи по получаване на украински патенти.

Също предлагаме проучвания и анализи за патентна чистота (Freedom To Operate - FTO).

Преди да лансирате нов продукт в дадена територия, много е важно да сте сигурни, че няма да нарушавате правата на друго лице, тъй като нарушението на патент от Ваша страна би могло да да бъде изключително увреждащо за Вашия бизнес. Притежателят на патент може да спре производството и продажбата на Вашите стоки - това на практика може да обезсмисли Вашия бизнес план, и Вашите инвестиции да бъдат изгубени. Освен това, може да бъдете осъдени и да трябва да платите значителни обезщетения и съдебни разходи.

Проучването за патентна чистота е най-добрия начин предварително да идентифицирате потенциални проблеми и по този начин да намалите възможно най-много риска от нарушение на чужд патент. Въпреки, че не е възможно да се получи 100% сигурност, колкото по-задълбочено е проучването, толкова повече информация и сигурност ще имате за Вашия продукт. Това се отнася еднакво както и за непатентовани продукти, така и за патентовани изобретения - това, че имате патент, не означава, че не може да нарушите чужд патент и да бъдете съдени за това.

"Д-р Емил Бенатов и Партньори" предлага проучвания за патентна чистота и анализ на риска в сферата на фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, козметиката и химията, за територията на Европа и САЩ. Нашият екип ще предложи решения, подходящи за Вашите специфични обстоятелства, и ще Ви помогне да направите информирани бизнес решения и уверено да осъществите инвестициите си.

Вие сте длъжни

 • Пълно име на заявителя/заявителите (наименование ако е юридическо лице), адрес
 • Пълно име на изобретателя/изобретателите, адрес
 • Наименование на изобретението/полезния модел
 • Отчет за извършено проучване (обикновено се извършва със съдействието на патентния представител)
 • Описание на изобретението/полезния модел (обикновено се съставя съвместно с патентния представител)
 • Пълномощно
 • Заплащане на държавните такси и хонорар на патентния представител

Етапи на изпълнение

 • от 30 дниПодготовка и подаване на документите за заявка
 • 18 мес.Експертиза на изобретение
 • 6 мес.Експертиза на полезен модел
 • 1 мес.Ускорена експертиза на полезен модел
 • 3 мес.Ускорена експертиза на изобретение
 • 0,5-1,5 мес.Публикация и издаване на патент
 • до 2 мес.Продължаване срока на действие на патент

Документи за сигурност

Обратно към списъка на услугите