За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Изобретения и полезни модели (ЕС-EPO)

Регистрираме се за:

 • Получаване на монопол върху използването на техническо решение при въвеждане на решението на пазара
 • Надеждна защита от нелоялна конкуренция
 • Ефективна реклама
 • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
 • Използване на нематериален актив в качество на залог
 • Ефективна защита на митническата граница срещу фалшив внос/износ

Зони за обслужване:
Ценоразпис
Изобретение/полезен модел – резултат от творческата дейност на човека в технологичната сфера.

Обекти на защита при изобретенията: продукт (устройство, вещество, щам, клетъчна култура), процес (метод), приложение на известно техническо решение с нова цел.

Критерии за патентоспособност при изобретенията: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. Критерият изобретателска стъпка се покрива ако чрез добавяне на нови характеристики към вече известно техническо решение, се постигне технически резултат, който не е очевиден за специалиста в областта.

Обект на защита при полезните модели – в повечето държави, с редки изключения, може да бъде само продукт.

Критерии за патентоспособност при полезните модели – новост и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. В някои държави се изисква и наличието на изобретателска стъпка. Списък на държавите, където се позволява защита на полезни модели, може да видите тук.

Регистрация на права върху изобретение/полезен модел – необходима е за получаване на гарантирани от държавата привилегии върху използването, в т. ч. върху правото за забрана на използването на съответен обект на интелектуална собственост от трети лица.

Субекти на правото за собственост върху изобретение/полезен модел могат да бъдат физически и/или юридически лица. Правата върху изобретение/полезен модел могат да принадлежат на няколко юридически и/или физически лица едновременно. Авторът или авторите имат неимуществено авторско право върху изобретението/полезния модел, което е неотчуждаемо и се запазва безсрочно.

Защитен документ за регистрация на изобретение обикновено е самият патент. При регистрацията на полезен модел в някои държави се издава свидетелство.

Територията, върху която се простира защитата на регистрираните изобретения/полезни модели, винаги се указва в защитния документ. Тя може да включва една или няколко държави.

Срокът на действие на регистрация за изобретенията е 20-25 години, а за полезните модели – 10-15 години, в зависимост от държавата (при периодично заплащане на съответните държавни такси).

Важно е да помним: по-добре е да се вложат средства за защита на изобретението/полезния модел преди пускането му в търговско обращение, отколкото впоследствие да се похарчат значително повече средства за защита на продукцията от нелоялна конкуренция, както и от неправомерно присвояване на права върху чужда интелектуална собственост.

Европейското патентно ведомство (EPO) със седалища в Мюнхен (Германия) и Хага (Холандия) издава само патенти за изобретения. Патенти се издават на базата на експертиза по същество (проверочна система). Това означава, че EPO извършва експертиза на заявките в съответствие с формални и абсолютни критерии за патентоспособност.

Патент може да бъде получен или като се подаде заявка директно в EPO, или посредством подаване на превод на РСТ-заявка при влизане в регионална фаза.

В пакета документи, необходими за подаване на заявка влиза още описание/претенции на изобретението, което обикновено се съставя от патентния представител.

Максималният срок на действие на патент е 20 години. Таксите за поддържането в сила на европейски патент се заплащат ежегодно във всяка от страните, в които той има действие.

Европейският патент (при спазване на определени процедури) действа на територията на 38 държави-членки на европейската патентна конвенция (ЕПК), както и в някои други държави, които имат сключени двустранни договори с ЕРО и има в тях същия статус, както и националните патенти. За процедурата по получаване на европейски патент може да прочетете подробно тук.

Благодарение на офиса си в гр. София, нашето бюро подава заявки в ЕПВ директно, и контролира всички етапи по получаване на европейски патенти.

Също предлагаме проучвания и анализи за патентна чистота (Freedom To Operate - FTO).

Преди да лансирате нов продукт в дадена територия, много е важно да сте сигурни, че няма да нарушавате правата на друго лице, тъй като нарушението на патент от Ваша страна би могло да да бъде изключително увреждащо за Вашия бизнес. Притежателят на патент може да спре производството и продажбата на Вашите стоки - това на практика може да обезсмисли Вашия бизнес план, и Вашите инвестиции да бъдат изгубени. Освен това, може да бъдете осъдени и да трябва да платите значителни обезщетения и съдебни разходи.

Проучването за патентна чистота е най-добрия начин предварително да идентифицирате потенциални проблеми и по този начин да намалите възможно най-много риска от нарушение на чужд патент. Въпреки, че не е възможно да се получи 100% сигурност, колкото по-задълбочено е проучването, толкова повече информация и сигурност ще имате за Вашия продукт. Това се отнася еднакво както и за непатентовани продукти, така и за патентовани изобретения - това, че имате патент, не означава, че не може да нарушите чужд патент и да бъдете съдени за това.

"Д-р Емил Бенатов и Партньори" предлага проучвания за патентна чистота и анализ на риска в сферата на фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, козметиката и химията, за територията на Европа и САЩ. Нашият екип ще предложи решения, подходящи за Вашите специфични обстоятелства, и ще Ви помогне да направите информирани бизнес решения и уверено да осъществите инвестициите си.

Вие сте длъжни

 • Пълно име на заявителя/заявителите, (наименование ако е юридическо лице), адрес
 • Пълно име на изобретателя/изобретателите, адрес
 • Наименование на изобретението
 • Отчет за извършено проучване (обикновено се извършва със съдействието на патентния представител)
 • Описание на изобретението (обикновено се съставя съвместно с патентния представител)
 • Пълномощно
 • Заплащане на държавните такси и хонорар на патентния представител

Етапи на изпълнение

 • от 30 дниПодготовка и подаване на документи
 • ~ 6 мес.Проучване
 • ~ 1-3 г.Експертиза
 • 4-5 мес.Публикация и издаване на патент
 • 1-2 мес.Валидация на европейски патент – 1-2 месеца (в зависимост от държавата)
 • до 2 мес.Продължаване срок на действие на патента

Документи за сигурност

 • Патент за изобретение
 • Уведомление (сертификат) за валидация на европейски патент в държава-членка на ЕПК
 • Уведомление за продължаване срока на действие на патент в държава-членка на ЕПК
Обратно към списъка на услугите