За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Изобретения и полезни модели (ЕС-EPO)

Регистрираме се за:

 • Получаване на монопол върху използването на техническо решение при въвеждане на решението на пазара
 • Надеждна защита от нелоялна конкуренция
 • Ефективна реклама
 • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
 • Използване на нематериален актив в качество на залог
 • Ефективна защита на митническата граница срещу фалшив внос/износ

Зони за обслужване:
Ценоразпис
Изобретение/полезен модел – резултат от творческата дейност на човека в технологичната сфера.

Обекти на защита при изобретенията: продукт (устройство, вещество, щам, клетъчна култура), процес (метод), приложение на известно техническо решение с нова цел.

Критерии за патентоспособност при изобретенията: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. Критерият изобретателска стъпка се покрива ако чрез добавяне на нови характеристики към вече известно техническо решение, се постигне технически резултат, който не е очевиден за специалиста в областта.

Обект на защита при полезните модели – в повечето държави, с редки изключения, може да бъде само продукт.

Критерии за патентоспособност при полезните модели – новост и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. В някои държави се изисква и наличието на изобретателска стъпка. Списък на държавите, където се позволява защита на полезни модели, може да видите тук.

Регистрация на права върху изобретение/полезен модел – необходима е за получаване на гарантирани от държавата привилегии върху използването, в т. ч. върху правото за забрана на използването на съответен обект на интелектуална собственост от трети лица.

Субекти на правото за собственост върху изобретение/полезен модел могат да бъдат физически и/или юридически лица. Правата върху изобретение/полезен модел могат да принадлежат на няколко юридически и/или физически лица едновременно. Авторът или авторите имат неимуществено авторско право върху изобретението/полезния модел, което е неотчуждаемо и се запазва безсрочно.

Защитен документ за регистрация на изобретение обикновено е самият патент. При регистрацията на полезен модел в някои държави се издава свидетелство.

Територията, върху която се простира защитата на регистрираните изобретения/полезни модели, винаги се указва в защитния документ. Тя може да включва една или няколко държави.

Срокът на действие на регистрация за изобретенията е 20-25 години, а за полезните модели – 10-15 години, в зависимост от държавата (при периодично заплащане на съответните държавни такси).

Важно е да помним: по-добре е да се вложат средства за защита на изобретението/полезния модел преди пускането му в търговско обращение, отколкото впоследствие да се похарчат значително повече средства за защита на продукцията от нелоялна конкуренция, както и от неправомерно присвояване на права върху чужда интелектуална собственост.

Европейското патентно ведомство (EPO) със седалища в Мюнхен (Германия) и Хага (Холандия) издава само патенти за изобретения. Патенти се издават на базата на експертиза по същество (проверочна система). Това означава, че EPO извършва експертиза на заявките в съответствие с формални и абсолютни критерии за патентоспособност.

Патент може да бъде получен или като се подаде заявка директно в EPO, или посредством подаване на превод на РСТ-заявка при влизане в регионална фаза.

В пакета документи, необходими за подаване на заявка влиза още описание/претенции на изобретението, което обикновено се съставя от патентния представител.

Максималният срок на действие на патент е 20 години. Таксите за поддържането в сила на европейски патент се заплащат ежегодно във всяка от страните, в които той има действие.

Европейският патент (при спазване на определени процедури) действа на територията на 38 държави-членки на европейската патентна конвенция (ЕПК), както и в някои други държави, които имат сключени двустранни договори с ЕРО и има в тях същия статус, както и националните патенти. За процедурата по получаване на европейски патент може да прочетете подробно тук.

Благодарение на офиса си в гр. София, нашето бюро подава заявки в ЕПВ директно, и контролира всички етапи по получаване на европейски патенти.

Вие сте длъжни

 • Пълно име на заявителя/заявителите, (наименование ако е юридическо лице), адрес
 • Пълно име на изобретателя/изобретателите, адрес
 • Наименование на изобретението
 • Отчет за извършено проучване (обикновено се извършва със съдействието на патентния представител)
 • Описание на изобретението (обикновено се съставя съвместно с патентния представител)
 • Пълномощно
 • Заплащане на държавните такси и хонорар на патентния представител

Етапи на изпълнение

 • от 30 дниПодготовка и подаване на документи
 • ~ 6 мес.Проучване
 • ~ 1-3 г.Експертиза
 • 4-5 мес.Публикация и издаване на патент
 • 1-2 мес.Валидация на европейски патент – 1-2 месеца (в зависимост от държавата)
 • до 2 мес.Продължаване срок на действие на патента

Документи за сигурност

 • Патент за изобретение
 • Уведомление (сертификат) за валидация на европейски патент в държава-членка на ЕПК
 • Уведомление за продължаване срока на действие на патент в държава-членка на ЕПК
Обратно към списъка на услугите