За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Изобретения и полезни модели (WIPO)

Регистрираме се за:

 • Получаване на монопол върху използването на техническо решение при въвеждане на решението на пазара
 • Надеждна защита от нелоялна конкуренция
 • Ефективна реклама
 • Включване на нематериален актив в капитала на дружеството
 • Използване на нематериален актив в качество на залог
 • Ефективна защита на митническата граница срещу фалшив внос/износ

Зони за обслужване:
Ценоразпис
Изобретение/полезен модел – резултат от творческата дейност на човека в технологичната сфера.

Обекти на защита при изобретенията: продукт (устройство, вещество, щам, клетъчна култура), процес (метод), приложение на известно техническо решение с нова цел.

Критерии за патентоспособност при изобретенията: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. Критерият изобретателска стъпка се покрива ако чрез добавяне на нови характеристики към вече известно техническо решение, се постигне технически резултат, който не е очевиден за специалиста в областта.

Обект на защита при полезните модели – в повечето държави, с редки изключения, може да бъде само продукт.

Критерии за патентоспособност при полезните модели – новост и промишлена приложимост на заявеното техническо решение. В някои държави се изисква и наличието на изобретателска стъпка. Списък на държавите, където се позволява защита на полезни модели, може да видите тук.

Регистрация на права върху изобретение/полезен модел – необходима е за получаване на гарантирани от държавата привилегии върху използването, в т. ч. върху правото за забрана на използването на съответен обект на интелектуална собственост от трети лица.

Субекти на правото за собственост върху изобретение/полезен модел могат да бъдат физически и/или юридически лица. Правата върху изобретение/полезен модел могат да принадлежат на няколко юридически и/или физически лица едновременно. Авторът или авторите имат неимуществено авторско право върху изобретението/полезния модел, което е неотчуждаемо и се запазва безсрочно.

Защитен документ за регистрация на изобретение обикновено е самият патент. При регистрацията на полезен модел в някои държави се издава свидетелство.

Територията, върху която се простира защитата на регистрираните изобретения/полезни модели, винаги се указва в защитния документ. Тя може да включва една или няколко държави.

Срокът на действие на регистрация за изобретенията е 20-25 години, а за полезните модели – 10-15 години, в зависимост от държавата (при периодично заплащане на съответните държавни такси).

Важно е да помним: по-добре е да се вложат средства за защита на изобретението/полезния модел преди пускането му в търговско обращение, отколкото впоследствие да се похарчат значително повече средства за защита на продукцията от нелоялна конкуренция, както и от неправомерно присвояване на права върху чужда интелектуална собственост.

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, WIPO) обхваща повече от 150 държави (по данни от март 2019 г.), в съответствие с Договора за патентно коопериране (РСТ) и приема международни заявки за регистрация на изобретения/полезни модели.

Подавайки РСТ заявка, заявителят има възможност да използва приоритет за своето изобретение/полезен модел в повечето страни на света. РСТ заявката не позволява получаване на международен патент, обхващащ всички държави, участващи в РСТ, тъй като, за съжаление, такъв патент не съществува към 2019 г.

Международна заявка се подава в съответното национално патентно ведомство или непосредствено в международното бюро на СОИС. При подаване на заявката се заплаща единна международна такса, чийто размер зависи от това, коя е държавата на заявителя, къде се подава заявлението – в местното ведомство или в СОИС, кой орган извършва международното проучване и т.н.

СОИС предава постъпилата заявка към международния проучвателен орган (МПО), указан от заявителя. Основни МПО за европейските заявители са Европейското патентно ведомство (EPO), Федерален институт за промишлена собственост (ФИПС, Русия) и ГП «УКРПАТЕНТ» (Украйна). МПО извършва патентно проучване и проверка на заявеното техническо решение на базата на критерии за патентоспособност на изобретението, за което се издава съответно експертно заключение.

След това СОИС осъществява международна публикация на заявката и отчета от МПО, а също така дава възможност на заявителя да внесе изменения в заявката. В случай на изменения се осъществява повторна публикация и международната заявка може да премине в национални фази.

Националните процедурни фази на РСТ заявката по нищо не се отличават от подаването на заявки директно в съответните патентни ведомства (в повечето ведомства заявката ще премине повторна формална и квалификационна експертиза, а отчетът от МПО ще бъде приет само за сведение). Все пак влизането в международна фаза на РСТ позволява на заявителя да отложи основните разходи, свързани с получаването на национални патенти за 29-31 месеца от датата на подаване на РСТ заявката или от датата на нейния приоритет, а също и да получи оценка на патентоспособността на заявеното техническо решение, във връзка с приемане на окончателно решение относно целесъобразността на прехода към национални фази и избора на финансова (инвестиционна) стратегия за патентоване.

РСТ заявка може да бъде подадена в националните ведомства като заявка за изобретение или полезен модел, в зависимост от законодателството на съответната държава.

Нашето бюро подава заявки във СОИС директно, контролирайки всички етапи на международната фаза. Благодарение на широката ни партньорска мрежа, бюрото ни предоставя услуги по превод на РСТ заявки за национални фази на всички континенти.

Също предлагаме проучвания и анализи за патентна чистота (Freedom To Operate - FTO).

Преди да лансирате нов продукт в дадена територия, много е важно да сте сигурни, че няма да нарушавате правата на друго лице, тъй като нарушението на патент от Ваша страна би могло да да бъде изключително увреждащо за Вашия бизнес. Притежателят на патент може да спре производството и продажбата на Вашите стоки - това на практика може да обезсмисли Вашия бизнес план, и Вашите инвестиции да бъдат изгубени. Освен това, може да бъдете осъдени и да трябва да платите значителни обезщетения и съдебни разходи.

Проучването за патентна чистота е най-добрия начин предварително да идентифицирате потенциални проблеми и по този начин да намалите възможно най-много риска от нарушение на чужд патент. Въпреки, че не е възможно да се получи 100% сигурност, колкото по-задълбочено е проучването, толкова повече информация и сигурност ще имате за Вашия продукт. Това се отнася еднакво както и за непатентовани продукти, така и за патентовани изобретения - това, че имате патент, не означава, че не може да нарушите чужд патент и да бъдете съдени за това.

"Д-р Емил Бенатов и Партньори" предлага проучвания за патентна чистота и анализ на риска в сферата на фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, козметиката и химията, за територията на Европа и САЩ. Нашият екип ще предложи решения, подходящи за Вашите специфични обстоятелства, и ще Ви помогне да направите информирани бизнес решения и уверено да осъществите инвестициите си.

Вие сте длъжни

 • Пълно име на заявителя/заявителите (наименование ако е юридическо лице), адрес
 • Пълно име на изобретателя/изобретателите, адрес
 • Наименование на изобретението/полезния модел
 • Отчет за извършено проучване (обикновено се извършва със съдействието на патентния представител)
 • Описание на изобретението/полезния модел (обикновено се съставя съвместно с патентния представител)
 • Пълномощно
 • Заплащане на държавните такси и хонорар на патентния представител

Етапи на изпълнение

 • от 30 днейПодготовка и подаване на документи
 • 6-12 мес. мес. от датата на приоритетИзвършване на патентно проучване по РСТ заявка в МПО
 • 18 мес. от датата на приоритетПубликация на РСТ заявка
 • 29-31 мес. от датата на приоритетПреход на РСТ заявка в национални фази

Документи за сигурност

 • PCT-заявка
 • Отчет за международно проучване и експертно заключение
 • Международна публикацияна РСТ заявката
Обратно към списъка на услугите