За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Регистрация на търговски марки (WIPO)

Регистрираме се за:

 • надеждна защита от нелоялна конкуренция
 • ефективна реклама и ясна разпознаваемост
 • включване на знака като нематериален актив в капитала на дружество
 • използването на ТМ като нематериален актив в качество на залог
 • ефективна защита на митническата граница срещу фалшив внос/износ

Зони за обслужване:
Ценоразпис

Търговска марка (ТМ, знак за стоки и услуги) – това е знак, защитен с изключителни права, благодарение на който стоките и/или услугите на едни лица придобиват отличителна способност спрямо аналогични стоки и/или услуги на други лица.

ТМ може да се състои от думи, цифри, символи, фигуративни елементи (лога), цвят или комбинация от цветове в различни съчетания и др. Напоследък стават популярни и нови видове ТМ – цветови, звукови, обонятелни.

Интересно е, че един от най-старите словесни елементи, с които някога са били маркирани стоки и услуги и който днес се причислява към регистрираните търговски марки, е древноримската абревиатура S.P.Q.R. (сенат и граждани на Рим) от 85 г.пр.н.е.

Регистрацията на ТМ е необходима за получаването на изключителни права при нейното използване, в т.ч. за упражняване на правото да забрани използването на такива знаци от трети лица.

Субекти с право на собственост на ТМ могат да бъдат физически и юридически лица, като една ТМ може да принадлежи едновременно на няколко физически и/или юридически лица.

В свидетелството за регистрация на ТМ се посочва списъкът от стоки и/или услуги, които влизат в обхвата на закрила на марката. Описани са 45 класа на стоки и услуги, включени в Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

В свидетелството за регистрация винаги се посочва територията, на която е регистрирана марката. Тя може да включва една или повече държави.

Срокът на действие на регистрацията на ТМ в повечето страни е 10 години. При периодично заплащане на съответните държавни такси, регистрацията може да бъде продължавана неограничен брой пъти.

За идентификация на регистриран знак се използват предупредителните символи R или ®, а за идентификация на знак в стадий на регистрация – символът ™.

Важно е да помним: по-добре е да се вложат средства за защита обозначението на даден продукт преди пускането му на пазара, отколкото впоследствие да се похарчат значително повече средства, за защита на продукцията от нелоялна конкуренция, както и от неправомерно присвояване правата върху чужда интелектуална собственост.

Регистрацията на международни ТМ се извършва от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Мадридският договор и Мадридският протокол обединяват 98 държави (към 2017 г.).

За заявяването на международна марка, е необходимо първо да имате подадена национална марка, която да служи като базова заявка.

Международната заявка се подава чрез съответното националното ведомство на страните-участници в Мадридската система, на държавата на която заявителят е жител. При подаване на заявката се заплаща единна международна такса, според броя на указаните държави.

WIPO извършва проверка на заявения знак, в съответствие с абсолютни критерии (вярно попълнено заявление, съблюдаване нормите на нравствеността и морала и др.) Според резултатите от експертизата се издава свидетелство със статут на приоритетен документ.

След това международната заявка се разглежда поотделно от националните ведомства на държавите, посочени от заявителя, в съответствие с особеностите на местното заканодателство. Резултатите от експертизите се изпращат до WIPO, откъдето на заявителя се изпраща уведомление за регистрация или за предварителен отказ на регистрацията.

Предварителният отказ на регистрация може да бъде пълен или частичен и може да се оспори в съответното ведомство с посредничеството на национален патентен представител. Удължаване действието на международна регистрация се извършва посредством подаване на заявка в WIPO и заплащане на единна официална такса.

Вие сте длъжни

 • пълно име или наименование на заявителя, адрес
 • изображение на търговската марка
 • списък на стоките и/или услугите (по възможност с посочени класове по МКСУ)
 • заплащане на официалните такси
 • заплащане хонорар на патентния представител
 • други документи, в зависимост от държавите, посочени в заявката

Етапи на изпълнение

 • от 5 днипредварително проучване (не е задължително)
 • 1 деноформяне и подаване на заявка
 • до 6 месецамеждународна (формална) експертиза и издаване на свидетелство
 • до 18 месецанационална експертиза в държавите-членки на Мадридската система
 • до 1 месецудължаване срока на действие на свидетелство

Документи за сигурност

 • Свидетелство за регистрация
 • Решения от националните ведомства на държавите-членки на Мадридската система (за някои от държавите)
 • Извлечение от официалния регистър на WIPO
Обратно към списъка на услугите